България е пълна с недоволни от живота хора, които четат рядко и спортуват по изключение

Последна промяна на 18 октомври 2017 в 14:51 16175 3

Българките живеят най-кратко от всички европейки в ЕС, а българите са трети отзад напред по продължителност на живота. Страната ни е пълна с недоволни хора, които не четат често, рядко ходят на представления и концерти, почти никога не стъпват в музеи и ако спортуват редовно, са по-скоро изключение.

Не особено оптимистичната картина рисува Европейската статистическа служба, която днес навършва 20 години и по този повод публикува „Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет“. Дигиталната публикация включва три раздела: "Живот, съзряване и остаряване..." (вкл. демографско развитие, здраве, продължителност на живота и др.), "Учене, работа, възнаграждение на труда..." (образование, професия и семейство, работа, безработица, разлики в заплащането между мъжете и жените) и "Хранене, пазаруване, сърфиране в интернет, общуване..." (хранене, социални навици, онлайн поведение, пушене, консумация на алкохол, култура).

Важни събития от живота

Жените в ЕС напускат дома на родителите си средно две години преди мъжете - на 25 г.

В почти всички държави членки жените сключват брак по-рано от мъжете, като разликата във възрастта при сключване на първи брак е над 3 години в България, Гърция и Румъния, а в Ирландия, Литва, Португалия и Обединеното кралство - по-малка от 2 години.

Що се отнася до средната възраст на жените при раждане на първо дете - през 2015 г. в ЕС тя е 29 години, като варира от около 26 години в България, Латвия и Румъния до почти 31 години в Испания и Италия.

Самотните майки са 7 пъти повече от самотните бащи, показват още данните.

Удовлетвореност

Данните показват, че въпреки различията мъжете и жените в Европа, двата пола са удовлетворени в еднаква степен от живота си. Тук обаче разликата между България и останалите страни е драстична. И мъжете, и жените са крайно неудовлетворени от живота си - от скалата от 0 до 10 българите са на 4.8. Средното в ЕС е 7 за жените и 7.1 за мъжете. Най-щастливи са жените в Дания, Финландия (по 8.1) и Швеция (8). При мъжете на първите три места са Финландия, Швеция (по 8) и Дания (7.9).

Продължителност

Швеция е и страната с очаквана най-висока продължителност на живота при мъжете - 80.4 г. При жените първа по този показател е Испания - 85.7 години. Тук България е последна при жените (78.2 г.) и трета отзад напред при мъжете (71.2).

През 2015 г. в ЕС средната продължителност е 83.3 години за жените и 77.9 години за мъжете с разлика от 5½ години. Сред държавите членки разликата във възрастта на жените и мъжете варира от 10 - 11 години в Латвия и Литва до малко под 4 години в Дания, Ирландия, Кипър, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство.

В резултат на по-голямата продължителност на живота и по-ниската смъртност при жените като цяло през 2016 г. в ЕС на 100 мъже се падат 105 жени (с 5% повече). В почти всички държави членки жените са повече от мъжете, като най-голяма е разликата в Латвия (18%), Литва (17%) и Естония (13%), докато в Люксембург, Малта и Швеция мъжете са малко повече от жените.

По отношение на младите хора на възраст до 18 години се наблюдава обратният модел – мъжете са с 5% повече от жените. От друга страна, при хората на 65 и повече години жените са с 33% повече от мъжете.

Образование и заплата

По-голям е делът на жените с висше образование (33%) спрямо мъжете висшисти (29%) през 2016 г. Пред работодателите обаче мъжкият пол продължава да привлича по-високата заплата. Жените печелят средно с 16.3% по-малко от мъжете (2015 г.), а сред ръководителите жените са два пъти по-малко от мъжете.

Средно жените са печелили по-малко от мъжете във всички държави членки, но разликата в заплащането между жените и мъжете варира. Най-големи разлики са наблюдавани в Естония (26.9%), Чешката република (22.5%), Германия (22.0%), Австрия (21.7%) и Обединеното кралство (20.8%). Най-ниска е разликата в заплащането между жените и мъжете в Люксембург и Италия (по 5.5%), Румъния (5.8%), Белгия (6.5%) и Полша (7.7%).

При сравнението на почасовото заплащане за всичките девет класове професии жените са получавали по-малко от мъжете в ЕС през 2014 година. Това се отнася за всички държави членки с много малко изключения. Най-голяма е разликата в почасовото заплащане при ръководителите - с 23% по-ниско при жените отколкото при мъжете. Най-малки са разликите при два от класовете професии с най-ниски заплати - помощен административен персонал и персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната (с 8% по-ниско заплащане при жените в сравнение с мъжете).

Съвместен живот

Седем пъти повече жени отколкото мъже живеят сами с деца, показват данните. В ЕС през 2016 г. 7.7% от жените на възраст 25 - 49 години живеят сами с деца в сравнение с 1.1% от мъжете на същата възраст. За живеещите сами без деца в тази възрастова група делът на жените е 9.5% и 16.1% - на мъжете.

Големи различия има и между жените и мъжете на възраст 65 и повече години - делът на възрастните жени, живеещи сами (40.1%), е два пъти по-голям отколкото при мъжете (19.7%).

При другите възрастови групи има по-малки разлики. Сред младите хора 8.2% от жените и 7.8% от мъжете на възраст от 15 до 24 години живеят сами. Същото важи и при съвместно живеещите - 44.9% от жените и 48.2% от мъжете на възраст 15 и повече години в ЕС живеят с партньор.

Непълно работно време

Важен аспект от съвместяването на професионалния и семейния живот е работата на непълно работно време. В ЕС през 2016 г. 32% от заетите жени и 9% от мъжете са работили на непълно работно време.

Най-висок дял от жените работят на непълно работно време в Нидерландия - 77%, Австрия - 47%, и Германия - 46%, а от мъжете - в Нидерландия - 26%, и Дания - 17%. Най-нисък е делът на жените и мъжете на непълно работно време в България - по 2%.

Безработица

В ЕС през 2016 г. коефициентът на безработица е 8.7% при жените и 8.4% при мъжете. В 14 държави членки коефициентът на безработица е по-висок при жените, в 13 е по-висок при мъжете, а в Унгария е еднакъв при жените и мъжете.

Най-голяма разлика между жените и мъжете се наблюдава в Гърция (28.1% при жените и 19.9% при мъжете) и в Испания (21.4% при жените и 18.1% при мъжете). Обратно - по-ниско равнище на безработица при жените отколкото при мъжете се наблюдава в Ирландия (съответно 6.5 и 9.1%), Латвия (8.4% при жените и 10.9% при мъжете) и Литва (6.7% при жените и 9.1% при мъжете).

Начин на живот

При разглеждането на данните за консумацията на алкохол, цигари, плодове и зеленчуци, както и за физическата активност, се наблюдават различия между двата пола, които обясняват отчасти защо повече мъже (57%) отколкото жени (44%) в ЕС са с наднормено тегло.

Средно в ЕС 38% от мъжете и 23% от жените пият алкохол всяка седмица, по данни за 2014 г. Сред държавите членки делът на мъжете варира от 21% в Латвия до 52% в Обединеното кралство, а за жените - от 5% в Румъния и Литва до 40% в Обединеното кралство.

Повече мъже са пушачи. Всеки ден пушат 24 на сто от мъжете и 16% от жените в ЕС. Делът на мъжете варира от 10% в Швеция до 40% в Кипър, а на жените - от 9% в Румъния до 23% в Австрия.

36% от мъжете са отделили 150 или повече минути седмично за спортни и физически дейности, които не са свързани с работа, в сравнение с 26% от жените в ЕС през 2014 г. Делът на мъжете варира от 14% в Румъния до 55% във Финландия, а на жените от - 4% в Румъния до 57% в Дания. По този показател България също изостава: само 5.3% от жените и 15.43% от мъжете спортуват редовно.

Четенето на книги и посещенията на представления на живо също не са любими занимания за българина. Повече от 5 книги за 12-те месеца на 2015 г. са прочели 30% от жените и 21% от мъжете. За сравнение - в Швеция са съответно 78% от жените и 54% от мъжете.

Не стоим особено добре и по отношение на домакинските задължения. 73% от жените у нас изпълняват такива всеки ден и само 13% от мъжете. Средното за ЕС е 79% при жените и 34% при мъжете.

Интернет

Жените в ЕС използват интернет по-малко отколкото мъжете (77% от жените на възраст между 16 и 74 години са използвали интернет поне веднъж седмично през 2016 г. в сравнение с 81% от мъжете на същата възраст — вж. таблицата).

Когато разглеждаме за какво се използва интернет, делът на жените в ЕС, които четат новини онлайн е по-малък в сравнение с този на мъжете (68% от жените и 72% от мъжете, използвали интернет през последните три месеца през 2016 година). Няма голяма разлика при използването на интернет за телефонни разговори (38% от жените и 40% от мъжете), интернет банкиране (58% от жените и 60% от мъжете) и търсене на работа (22% от жените и 21% от мъжете през 2015 година). Еднакъв е делът на жените и мъжете (86%), които използват интернет за изпращане и получаване на електронна поща.

От друга страна, по-голям дял от жените са използвали интернет за участие в социални мрежи (65% от жените и 61% от мъжете).

Мъжете са малко по-активни в онлайн пазаруването от жените (през 2016 г. 65% от жените - потребители на интернет, са пазарували онлайн в сравнение с 67% от мъжете — вж. таблицата). Но жените и мъжете купуват различни стоки. Много повече жени отколкото мъже купуват дрехи по интернет (68% от жените в сравнение с 56% от мъжете, пазаруващи онлайн), докато мъжете купуват повече електронно оборудване (31% от мъжете и 17% от жените, пазаруващи онлайн).

По-малка е разликата при закупуването на филми онлайн (20% от жените и 26% от мъжете, пазаруващи по интернет), домакински стоки (съответно 43% и 45%), резервации за пътуване и настаняване (съответно 51% и 52%), докато при онлайн пазаруването на билети за различни събития няма разлика между жените и мъжете - по 38%.

Причини за смъртност

Злокачествените новообразувания, болестите на сърцето (напр. инфаркт) и мозъчносъдовите заболявания (напр. инсулт) са трите най-често срещани причини за смърт както при жените, така и при мъжете в ЕС.

И при трите причини смъртността е по-голяма при мъжете отколкото при жените: през 2014 г. в ЕС от злокачествени новообразувания са умрели 349 мъже и 201 жени, от болести на сърцето - 171 мъже и 94 жени, и от мозъчносъдови заболявания - 93 мъже и 79 жени на 100 000 мъже/жени.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

1167

3

mimitooooo

19.10 2017 в 06:54

Като са недоволни да направят нещо по въпроса, а не да мрънкат по форуми! Българите са големи мрънкачи!

800

2

limlim

18.10 2017 в 19:36

И кое по точно е факт? Недоволни от живота - бол! Рядко четящи и спортуващи - също. Ама дали съвпадат - по скоро не. Класически пример как статистически данни могат да се интерпретират по всеки произволен начин. Така може всичко да се докаже, напр. всички БГ жени убиват мъжете си - чужденци, или БГ мъжете карат тршоки и това разбива потентността им...

1006

1

propki

18.10 2017 в 15:14

Звучи много тъжно, но всичко това е факт!